Social hållbarhet måste vara i fokus om Norrland ska klara av att växa

Fler skolor och äldreboenden behöver byggas för att möta regionsutvecklingen och flyttviljan i norr. Hemsö står redo att se till att människor som bor och verkar i Västerbotten och Norrbotten omfattas av social hållbarhet vid utveckling av nya samhällsfastigheter. Ökad trivsel för samtliga som vistas i husen är en nyckelfaktor om vi vill att befolkningstillväxten i regionerna ska fortsätta.

Med stora industrisatsningar och en urstark arbetsmarknad framstår norra Sverige alltmer som en framtidsregion. Med det sagt behöver allt fler äldreboenden och skolor byggas. Samhällsfastigheterna behöver vara trygga, hållbara och utvecklande, som till exempel Hemsös äldreboenden i Boden och Luleå. Detta kräver att kommunerna tänker nytt och tar hjälp av en aktör med mångårig erfarenhet och kompetens. Det är även viktigt att kommunerna har tidsperspektivet med sig och ligger i framkant för att i tid möta upp behovet av nya platser för både den yngre och äldre generationen.

På uppdrag av LKAB har Novus genomfört en undersökning bland 1 000 svenskar om utvecklingen och en framtida tillvaro i norr. En majoritet av svenskarna tror på en starkare utveckling och befolkningsökning i norr.

I samma undersökning ställdes även en fråga kring vikten av social hållbarhet vid val av arbetsgivare. 62 procent av de svarande uppgav att det är mycket eller ganska viktigt att deras arbetsgivare bidrar till en hållbar utveckling i Sverige och världen.
En fördjupad analys av gruppen som kan tänka sig att flytta norrut visar att de främsta drivkrafterna är förhoppning om högre livskvalitet och bättre möjlighet till aktiv fritid. De orter som lockar mest i Norrbotten och Västerbotten är Umeå, Luleå och Skellefteå. Traditionella värden som närhet till naturen, 48 procent, har fått sällskap av prisvärt boende, 43 procent, och bättre möjligheter att få arbete, 27 procent (LKAB).

Ett systematiskt arbete med miljöcertifiering av byggnader för att säkerställa en god inomhusmiljön såväl som kvalitativa utemiljöer är olika sätt för Hemsö att bidra till ökad social hållbarhet. För att höja kvaliteten på befintliga förskole- och skolgårdar genomför Hemsö projektet ”Skolgårdslyftet.” Satsningen bidrar till ökad social hållbarhet genom förbättrad utemiljö. Något som är positivt för alla människor som vistas där, barn såväl som vuxna.

Skolgårdslyftet innebär att Hemsö satsar 30 miljoner för att identifiera och genomföra åtgärder som ökar kvaliteten på hela det befintliga beståndet av förskole- och skolgårdar. Arbetet påbörjades 2018 med en kartläggning av 13 skolor och förskolor i Nacka kommun. Här inventerades samtliga utemiljöer enligt en särskild mall baserad på miljöpsykologisk forskning om kvaliteter i utemiljön och behov relaterat till förskole- och skolverksamhet.

Inventeringen resulterat i ett pågående åtgärdsprogram över hela Sverige. Arbetet har nu fortsatt i fler kommuner och under 2019 startade cirka 20 skolgårdsprojekt. 18 skolgårdar är klara och under 2020 färdigställdes ytterligare 14 skolgårdar.

Planering av utomhusmiljöer är viktigt för hur barn leker, hur de upplever naturen och samspelar med densamma. Forskning visar på att en bra utformad skolgård gynnar barn och ungas inlärning samt deras sociala och fysiska utveckling. Enligt Boverket måste skolgårdar och förskolegårdar erbjuda miljöer som främjar barns och ungas allsidiga utveckling. Här måste finnas plats för lek, sport och vilda aktiviteter, men även för samtal, enskildhet, sinnliga upplevelser och stillhet.

Hemsö äger idag fler än 100 förskolor och skolor i Sverige. Geografiskt finns dessa fastigheter från Lund i syd till Umeå i norr och har målet att växa längre norr ut. Hemsös mål är att inom fem år inventera samtliga förskole- och skolgårdar och rusta upp dem som har behov. ”Skolgårdslyftet” och initiativet att arbeta med ljusstyrka och färger, ”Ljuslyftet”, för att öka koncentrationsförmågan och studieresultaten hos eleverna i våra skolor är goda exempel på där Hemsö hjälper till att skapa bättre och tryggare miljöer för både den yngre och äldre generationen.

Ett annat exempel på projekt med social hållbarhet i fokus är den kombinerade grundskolan och äldreboendet som Hemsö just nu utvecklar i Göteborg, med Göteborgs stad som hyresgäst. De båda verksamheterna kommer att inrymmas i samma fastighet på olika våningsplan. Här finns gemensamma mötesplatser och aktiviteter där de boende på äldreboendet och eleverna på skolan kan träffas och ha ett givande utbyte över generationsgränserna. Eleverna får en naturlig nära koppling till den äldre generationen och idrottshallar och skolgårdar skapar ökade möjligheter till rörelse för de äldre. Genom att ha två olika verksamheter i samma fastighet finns dessutom flera ekonomiska fördelar. Funktioner i huset, såsom kök, idrottssal och garage, samnyttjas och hanteras av till exempel ett vaktmästeri, storkök och städbolag. Det medför lägre kostnader för både årshyra och inköp av externa tjänster. Dessutom blir marknyttjandet bättre då flera verksamheter ingår.

– Stora investeringar i samhällsfastigheter behöver göras i många kommuner i Sverige. Ta hjälp av en erfaren privat fastighetsaktör som gör detta hela tiden. Tack vare den kompetens och erfarenhet som har byggts upp under åren i hundratals fastighetsprojekt kan vi på Hemsö hjälpa kommunerna att tänka i nya banor så att den verksamhet som ska bedrivas i huset får bäst förutsättningar och bli hållbar över tid, säger Nils Styf, vd på Hemsö.

Om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende.

Vill du veta mer om oss och våra samhällsfastigheter?

Läs mer och kontakta oss på www.hemso.se


Den här sidan använder kakor

Vi använder cookies för att förbättra upplevelsen av vår webbplats. Denna sida samlar endast tredjepartscookies till syften av återmarknadsföring och analys. Genom att använda webbplatsen accepterar du detta.

Godkänn

Mediekompaniet

Läs mer

Hemsö